How to get around Shimokita Penninsula

The main modes of transportation around the Shimokita Penninsula are as follows.

image: Main Lines of Transportation

Bus Lines

Ohata - Yagen Line (On-Demand Share Taxi)

Kawauchi - Yunokawa Line (Mutsu Syatai Kogyo)

Kusodomari Line / Gendoshiro Line (Wakinosawa Kotsu)

Shimokita Main Line (JR Bus Tohoku)

Mutsu/Sai Line (Shimokita Kotsu Bus)

Shiriya Line (Shimokita Kotsu Bus)

Tomari Line (Shimokita Kotsu Bus)

Noheji Line (Shimokita Kotsu Bus)

Ferry Lines

Aomori - Sai Ferry Line (Sii Line)

Oma - Hakodate Ferry Line (Tsugarukaikyo Ferry)

Kanita - Wakinosawa Ferry Line (Mutsuwan Ferry)

Train Lines

JR East Ominato Line (East Japan Railway Company)

Aoimori Railway Line (Aoimori Railway)

How to get from Tokyo to Mutsu by train

  →Train Time Schedule 2014.3.15.pdf